الگوریتم های بازاریابی و بخصوص  اداره کانال های دیجیتالی به طور مداوم در حال تغییر است و در عین حال بروز نگه داشتن ویژگی های تان برای شما چالشی سخت تر خواهد بود و به تمرکز بسیار بیشتری از قبل احتیاج دارید . استقبال از هر اتفاق بزرگی (چه خوب چه بد) که در صنعت می افتد بهترین راه برای رقابت با رقبای خود است و استراتژی های جدید را شناسای