شماره حساب های شرکت اَورینت

1- روش کارت به کارت :

 

 شماره 16 رقمی کارت بانکی :6104337763689153 – بانک ملت – بنام سجاد عزیزی
در این روش پس از مشاهده میزان قابل پرداخت فاکتور در پرتال کاربران شما می توانید از طریق تمامی دستگاه های خودپرداز بانک ، انتقال کارت به کارت(شتابی) را از طرق دیگر مانند درون شعبه،اینترنت بانک،موبایل بانک،پایانه فروش(pos) و یا هر روش دیگری مبلغ مورد نظر را به صورت کارت به کارت به کارت به شماره بالا انتقال دهید و سپس اطلاعات انتقال کارت به کارت خود را در پرتال فروش وارد نمایید. پس از تایید پرداخت شما محصول شما تحویل خواهد شد.
***توجه:تایید پرداخت به این روش تنها در ساعات اداری اَورینت انجام می پذیرد و ممکن است مدتی بطول بیانجامد.

 

2- روش واریز به حساب بانکی:

 

شماره حساب بانک ملت :5851657726 بنام سجاد عزیزی

شماره حساب بانک ملت شرکت ایمن داده بهین آسیا :5910434461

شناسه شبا شرکت ایمن داده بهین آسیا :IR860120000000005910434465

***توجه مهم پرداخت به حساب شرکتی: حساب شرکتی تنها جهت سازمانهای دولتی و یا شرکتهای خصوصی بزرگ می باشد. لازم به ذکر است همه افراد و شرکتها می توانند به حساب شخصی واریز نمایند.
در این روش پس از مشاهده میزان قابل پرداخت در پرتال کاربران شما می توانید از طریق تمامی شعب یکی از بانکهای ذکر شده در بالا مبلغ مربوطه را به حساب واریز نموده و اطلاعات واریز را در پرتال فروش وارد نمایید. پس از تایید پرداخت شما محصول شما تحویل خواهد شد.
***توجه:تایید پرداخت به این روش تنها در ساعات اداری اَورینت انجام می پذیرد و ممکن است مدتی بطول بیانجامد.

2017/04/26

تماس

021 65870052